Assessorament Comptable

Informació de totes les novetats que es produeixen, com seria la recent implantació del nou Pla Comptable.

- Assessorament directe i immediat, cap als comptables de les Empreses, per resoldre qualsevol dubte que els sorgeixi.

- Anàlisi dels balanços de les societats, amb especial incidència en la previsió i tancament fiscal de cada exercici econòmic.

- Valoració–si és el cas–del resultat del compte d'explotació i balanç de la Societats que demanen un informe valoratiu de la situació de l'Empresa.