Assessorament Fiscal

La nostra tasca s'estén a:

- Actualització permanent de totes les novetats i canvis de la normativa fiscal, per la seva repercussió en la presa de decisions empresarials i particulars.

- Assessorament tributari integral de societats mercantils, d'empresaris /professionals individuals i d'entitats en atribució de rendes.

- Planificació fiscal de societats mercantils, d'empresaris /professionals individuals i d'entitats en atribució de rendes.

- Planificació tributària de particulars per a l'optimització dels seus costos impositius en herències, donacions en vida i d'altres transmissions del patrimoni familiar i en impostos sobre la renda i patrimoni.

- Atenció personalitzada, seguiment i representació davant d' Inspeccions tributàries

-Anàlisi i preparació d'al•legacions i recursos de reposició contra liquidacions paral•leles, de Reclamacions Econòmic Administratives i d'altres procediments tributaris (ingressos indeguts, rectificació d'autoliquidacions, suspensions, recuperació de costos d'aval, etc).

- Informes de valoració d'empreses.

- Redacció dels Comptes Anuals de l'exercici; incloent actes de la Junta General d'Accionistes i la presentació i seguiment, davant el Registre Mercantil.

En general, en els diferents nivells d'assessorament, atenem en entrevistes personals a totes les sol•licituds i inquietuds que ens transmeten els nostres clients.

Així mateix podem ajudar-li en la realització dels següents tràmits:

- Control, valoració, execució i presentació en l'Agència Tributària de tots els impostos que afecten a les Empreses, com són:

- Impost de Societats, del que s'efectua una estimació abans del tancament de l'exercici.

- Pagaments a compte de l' Impost de Societats.

- Impost sobre Valor Afegit: presentació trimestral i mensual; REDEME; criteri de caixa, etc.

- Control de les devolucions d' IVA o de l' Impost de Societats, per part de l'Agència Tributària.

- Declaracions de Renda i Patrimoni.

- Declaracions de Béns i Drets a l'Estranger.

- Herències, llegats, donacions.

- Altes i baixes en el Cens de l'Agència Tributària.

- Recopilació de dades, confecció i presentació de les declaracions anuals per operacions superiors a 3.005 €.

- Preparació, valoració i declaració de les retencions de capital mobiliari, per interessos o repartiment de dividends.